32019R1819

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1819 of 8 August 2019 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include vinegar as an active substance in Annex I thereto

Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun hjá ESB og EFTA-ríkjunum innan EES
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.15 Hættuleg efni

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Reglugerðin felur í sér að bæta ediki, sem virku efni, við I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012. Vegna 3. mgr. 89. gr. reglugerðarinnar er dagsetning samþykkis fyrir ediki, sem virkt efni í vöruflokki 19, 1. júní 2021.
Reglugerðin tekur gildi á 20. degi eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerðin er bindandi í heild sinni og gildir án frekari lögfestingar í öllum aðildarríkjum.

Nánari efnisumfjöllun

Edik, sem virkt efni, féll áður undir ákvæði í 6. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 sem heimilaði að sett væru á markað virk efni sem samanstæðu aðeins af matvælum eða fóðri og væru ætluð til að nota sem fæliefni eða löðunarefni í vöruflokki 19. Eftir að gildistími ákvæðisins rann út var lögð fram tilkynning fyrir edik í samræmi við 5 mgr. 16. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2014, þar sem óskað var eftir því að ediki yrði bætt við í endurskoðunaráætlun yfir skráð virk efni í sæfivörum í vöruflokki 19. Eftir að Efnastofnun Evrópu hafði lýst yfir að tilkynningin væri í samræmi við 17. gr. reglugerðarinnar var ediki bætt á lista yfir þær samsetningar efnis/vöruflokks sem endurskoðunaráætlun yfir skráð virk efni í sæfivörum nær yfir.

Þann 31. janúar 2017 óskaði framkvæmdastjórnin eftir áliti frá Efnastofnuninni um hvort að edik gæfi tilefni til áhyggna, sbr. 2. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Efnastofnunin ályktaði að edik gæfi ekki tilefni til áhyggna og væri því ákjósanlegt virkt efni til að bæta við I. viðauka við reglugerðina.

Í samræmi við ályktun Efnastofnunarinnar þykir rétt að bæta ediki við I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012. Þar sem edik er af náttúrulegum uppruna á það að falla undir 4. flokk, Efni af náttúrulegum uppruna sem hefð er fyrir að nota. Undanskilið er edik sem telst ekki sem matvæli auk ediks, sem inniheldur meira en 10% ediksýru, hvort sem það telst sem matvæli eður ei.

Til að tryggja að tímaramminn til að sækja um leyfi sé nægur í samræmi við aðra undirgrein 3. mgr. 89. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 skal dagsetning samþykkis fyrir ediki, sem virku efni í vöruflokki 19, vera 1. júní 2021.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Innleiða þarf þessa reglugerð með tilvísunaraðferð í reglugerð nr. 878/2014 um sæfivörur.

Lagaheimild er í 3. tl. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Ábyrg stofnun Umhverfisstofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019R1819
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 279, 31.10.2019, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer C(2019) 5891
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar