32018R1832

Commission Regulation (EU) 2018/1832 of 5 November 2018 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) 2017/1151 for the purpose of improving the emission type approval tests and procedures for light passenger and commercial vehicles, including those for in-service conformity and real-driving emissions and introducing devices for monitoring the consumption of fuel and electric energy
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.01 Vélknúin ökutæki
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 289/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Með reglugerð (ESB) 2017/1151 voru innleiddar í löggjöf Evrópusambandsins reglur um nýja prófunaraðferð (WLTP). Sú aðferð felur í sér strangari skilyrði um framkvæmd losunarprófa við gerðarviðurkenningu. Reynsla af beitingu WLTP aðferðarinnar hefur sýnt að aðlaga þarf hana frekar að gerðarviðurkenningarkerfi Sambandsins, sérstaklega að því er varðar þær upplýsingar sem fram koma á viðeigandi skjölum Þær breytingar þurfa að koma fram á samræmisvottorði og öllum gerðarviðurkenningarskjölum ökutækis samkvæmt tilskipun 2007/46/EB. Því er nauðsynlegt að breyta reglugerð 2017/1151, reglugerð 692/2008 og tilskipun 2007/46 til samræmis. Engin áhrif á Íslandi.

Nánari efnisumfjöllun

Almennt: Reglugerð (EB) nr. 715/2007 er sérstök gerð um gerðarviðurkenningarferlið sem mælt er fyrir um í tilskipun 2007/46/EB. Í henni eru settar fram kröfur um að ný létt farþega- og atvinnuökutæki uppfylli tiltekin mörk um losun og viðbótarkröfur um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja.Sérstök tæknileg ákvæði sem sett hafa verið um framkvæmd reglugerðar 715/2007 eru sett fram í reglugerð (ESB) 2017/1151 sem kemur í stað og fellir úr gildi reglugerð (EB) nr. 692/2008.
Engu að síður munu áhrifin af reglugerð (EB) nr. 692/2008 vara áfram að sumu leiti þar til hún fellur úr gildi að fullu frá og með 1. janúar 2022. Því er nauðsynlegt að skýra að þeim áhrifum getur fylgt möguleiki á að óska eftir framlengingu á gildandi gerðarviðurkenningum sem veittar eru samkvæmt reglugerðinni.
Með reglugerð (ESB) 2017/1151 voru innleiddar í löggjöf Evrópusambandsins reglur um nýja prófunaraðferð (WLTP). Sú aðferð felur í sér strangari skilyrði um framkvæmd losunarprófa við gerðarviðurkenningu.
Reynsla af beitingu WLTP aðferðarinnar hefur sýnt að aðlaga þarf hana frekar að gerðarviðurkenningarkerfi Sambandsins, sérstaklega að því er varðar þær upplýsingar sem fram koma á viðeigandi skjölum Þær breytingar þurfa að koma fram á samræmisvottorði og öllum gerðarviðurkenningarskjölum ökutækis samkvæmt tilskipun 2007/46/EB. Því er nauðsynlegt að breyta reglugerð 2017/1151, reglugerð 692/2008 og tilskipun 2007/46 til samræmis.
Umsögn, helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Engir framleiðendur ökutækja eru á Íslandi og hefur gerðin því lítil sem engin áhrif hér á landi eins og stendur. Kostnaður við innleiðingu þessarar reglugerðar er metinn óverulegur sem enginn.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er 60. gr. umferðalaga nr. 50/1987. Rétt væri að reglugerðin yrði innleidd með breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Samráð

Samráð Nei
Hvaða hagsmunaaðilar Samgöngustofa

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32018R1832
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 301, 27.11.2018, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 14, 5.3.2020, p. 30
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L 68, 5.3.2020, p. 26