32019R0318

Commission Regulation (EU) 2019/318 of 19 February 2019 amending Regulation (EU) 2017/2400 and Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards the determination of the CO2 emissions and fuel consumption of heavy-duty vehicles

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/318 frá 19. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/2400 og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB að því er varðar ákvörðun koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar þungra ökutækja
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.01 Vélknúin ökutæki
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 215/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Í tilsk 2007/46/EB er mælt fyrir um aðferð sem nota skal þegar tegundir bifreiða eru metnar í þeim tilgangi að framleiðendum þeirra sé veitt gerðarviðurkenning. Í tilskipun 2007/46 er framkvæmdastjórninni falið vald til að samþykkja nánari ráðstafanir um koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun þungra ökutækja. Reglugerð nr. 595/2009 er eitt þeirra stjórnvaldsfyrirmæla sem gefin hafa verið út um nánari útfærslu tilskipuninni. Reglugerð 2017/2400/ESB er um hvernig þær aðferðir sem mælt er fyrir um í reglugerð 595/2009 skuli útfærðar og koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun þungra ökutækja þannig mæld með samræmdum hætti. Sú reynsla sem hlotist hefur síðan reglugerð 2017/2400/ESB tók gildi hefur áhrif á þær upplýsingar sem framleiðendur gefa í samræmi við tilskipun 2007/46/EB. Markmiðið með breytingum á reglugerð 2017/2400/ESB nú að tryggja að hægt sé að sækja áreiðanleg gögn um koltvísýringsútblástur fyrir öll ökutæki sem við á í samræmi við reglugerð 2018/956/ESB fyrir 2019.

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Markmiðið er að tryggja að hægt sé að sækja áreiðanleg gögn um koltvísýringslosun fyrir öll viðeigandi ökutæki með reglugerð 2018/956/ESB fyrir 2019. Aðdragandi: Í tilskipun tilskipun 2007/46/EB er mælt fyrir um tiltekna aðferð sem nota skal þegar tegundir bifreiða eru metnar í þeim tilgangi að framleiðendum þeirra sé veitt gerðarviðurkenning. Í tilskipun 2007/46 er framkvæmdastjórninni falið vald til að samþykkja nánari ráðstafanir um koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun þungra ökutækja. Reglugerð nr. 595/2009 er eitt þeirra stjórnvaldsfyrirmæla sem gefin hafa verið út um nánari útfærslu tilskipuninni. Með reglugerð 595/2009 var skilgreind aðferð sem nota skal til að afla nákvæmra upplýsinga um koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra þungra ökutækja sem sett eru á markað Sambandsins.
Reglugerð 2017/2400/ESB er um hvernig þær aðferðir sem mælt er fyrir um í reglugerð 595/2009 skuli útfærðar og koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun þungra ökutækja þannig mæld með samræmdum hætti. Sú reynsla sem hlotist hefur síðan reglugerð 2017/2400/ESB tók gildi hefur áhrif á þær upplýsingar sem framleiðendur gefa í samræmi við tilskipun 2007/46/EB.
Markmiðið með breytingum á reglugerð 2017/2400/ESB nú að tryggja að hægt sé að sækja áreiðanleg gögn um koltvísýringsútblástur fyrir öll ökutæki sem við á í samræmi við reglugerð 2018/956/ESB fyrir 2019. Í reglugerð 2018/956 voru settar fram reglur sem kveða á um skyldu framleiðenda þungaflutningabifreiða til að vakta og upplýsa um gögn um koltvísýringslosun og eldsneytiseyðslu nýrra ökutækja. Þá er einnig kveðið á um skyldu aðildarríkjanna til að halda skrá yfir þær upplýsingar og miðla þeim til framkvæmdastjórnarinnar.
Efnisútdráttur: Reglugerðin inniheldur þrjú ákvæði auk viðauka:
1. gr. – Gerðar eru margvíslegar breytingar á reglugerð 2017/2400/ESB auk breytinga á viðaukum I., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X sem og inn kemur nýr viðauki Xa.
2. gr. – Gerðar eru breytingar á viðaukum I., IV. og IX. við tilskipun 2007/46/EB.
3. gr. – Gildistökuákvæði.
Viðauki I – Ný tafla kemur í stað töflu 1 í viðauka I við reglugerð 2017/2400/ESB og varðar flokkun ökutækja í flokki N.
Viðauki II – Gerðar eru breytingar á viðauka III við reglugerð 2017/2400/ESB um ílagsupplýsingar sem tengjast eiginleikum ökutækisins.
Viðauki III – Gerðar eru breytingar á viðauka IV við reglugerð 2017/2400/ESB um fyrirmynd að skrá framleiðanda yfir skráningar og upplýsingaskrá fyrir viðskiptavini.
Viðauki IV – Gerðar eru breytingar á viðauka V við reglugerð 2017/2400/ESB um sannprófun hreyfilgagna.
Viðauki V – Gerðar eru breytingar á viðauka VI við reglugerð 2017/2400/ESB um sannprófun gagna um gírkassa, vægisbreyti, aðra vægisyfirfærandi íhluti og viðbótaríhluti fyrir drifkerfi.
Viðauki VI – Gerðar eru breytingar á viðauka VII við reglugerð 2017/2400/ESB um sannprófun gagna um ása.
Viðauki VII – Gerðar eru breytingar á viðauka VIII við reglugerð 2017/2400/ESB um sannprófun á gögnum um loftviðnám.
Viðauki VIII – Gerðar eru breytingar á viðauka IX við reglugerð 2017/2400/ESB um sannprófun á gögnum um aukabúnað fyrir vörubifreiðar.
Viðauki IX – Gerðar eru breytingar á viðauka X við reglugerð 2017/2400/ESB um vottunaraðferð fyrir loftfyllta hjólbarða.
Viðauki X – Nýjum viðauka Xa er bætt við reglugerð 2017/2400/ESB. Nýr viðauki Xa ber heitið „Conformity of simulation tool operation of CO2 emissions and fuel consumption related properties of components, separate technical units and systems: verification testing procedure“.
Viðauki XI – Gerðar eru breytingar á I. viðauka I (Heildarskrá yfir upplýsingar fyrir EB-gerðarviðurkenningu ökutækja, íhluta eða aðskilinna tæknieininga), IV. viðauka (Skrá yfir kröfur fyrir EB-gerðarviðurkenningu ökutækja) og IX. viðauka (EB-samræmisvottorð) við tilskipun 2007/46/EB.
Umsögn: helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Ætla má að ákvörðun þessi hafi lítil áhrif þar sem engir framleiðendur ökutækja eru hér á landi.
Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar: Reglugerðin verður innleidd í reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004 með stoð í 60. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.
Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitar-félaga og atvinnulífs og ALMENNINGS, ef einhver er: Enginn kostnaður.
Skörun við starfssvið annarra ráðuneyta: Nei.
Tilgreining á hagsmunaaðilum: Nei.
Horizontal issues: sektir, aðrar refsingar, stofnanir, lönd utan EES: Nei.
Þörf fyrir EFTA-komment – aðlaganir sem þegar eru í gildi vegna undanfarandi gerða: Nei.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er 60. gr. umferðalaga nr. 50/1987. Rétt væri að reglugerðin yrði innleidd með breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019R0318
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 58, 26.2.2019, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur