32019R1839

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1839 of 31 October 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1152 as regard the determination and reporting of WLTP CO2 values for certain categories of new light commercial vehicles and adjusting the input data for the correlation tool
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 20 Umhverfismál, 20.03 Loft
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 084/2020
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Markmið sem að er stefnt: Markmiðið er samræming og minniháttar aðlaganir á reglugerðum um koltvísýringslosun ökutækja vegna annmarka sem komið hafa upp og til að auka skýrleika á beitingu reglnanna. Ekki er starfandi framleiðandi ökutækis á Íslandi þó einhverjar þreifingar hafi verið. Þá eru mælingartæki þau og vottunaraðilar þeir sem þarf til að veita vottun eða prófanir samkvæmt reglugerðinni sem breyta á ekki til staðar á Íslandi og kæmi regluverkið því að meginstefnu til framkvæmdar utan landsteinanna ef á reyndi.

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Markmiðið er samræming og minniháttar aðlaganir á reglugerðum um koltvísýringslosun ökutækja vegna annmarka sem komið hafa upp og til að auka skýrleika á beitingu reglnanna. Aðdragandi: Í reglugerð ESB 2019/631 er tiltekið að markmið um koltvísýringslosun ökutækjaflota innan ESB(EES svæðisins) vegna nýrra ökutækja fyrir árin 2025 og 2030 skuli fyrir ný ökutæki ákvörðuð og reiknuð í samræmi við framkvæmdareglugerð 2017/1151. Þrátt fyrir að reglur um mælingu koltvísýringslosunar nýrra ökutækja hafi verið innleiddar í framkvæmdareglugerð ESB 2017/1152 er nauðsynlegt að bæta úr nokkrum atriðum sem hafa verið undirorpin vafa eða valdið vandkvæðum í framkvæmd.
Efnisútdráttur: Atvinnuökutæki sem hafa hlotið gerðarviðurkenningu á grundvelli reglugerðar (EB) 595/2009 og framlengd með vísan til 4. mgr. 2. gr. hennar mega vera settar á markað til 2020 og seldar á markaði til júní 2022. Hins vegar þarf að tilgreina og gera ráð fyrir koltvísýringslosun þessara ökutækja við að ná markmiðum framleiðanda á árunum 2021 til 2024 og til staðfestingar fylgni við reglurnar 2021 og 2022. Þá er nauðsynlegt að skilgreina hvaða koltvísýringsgildi sem fást með WLPT kerfinu eigi við um tiltekin ökutæki
Að mati Framkvæmdastjórnarinnar er þörf á að tilgreina hvernig mæla eigi losun koltvísýrings úr ökutækjum sem nota rafmagn og annað eldsneyti sem aflgjafa, hvort sem hægt er að hlaða þau með rafmagni frá utanaðkomandi orkugjafa eða þau varðveita eingöngu umframorku í rafmagnsgeymi. Þá er jafnframt talið nauðsynlegt að tilgreina hvernig koltvísýringslosun ökutækja skuli ákvörðuð í þeim tilvikum þar sem fleiri en eitt próf er framkvæmt vegna gerðarviðurkenningar ökutækisins. Gerð þessi á eingöngu við atvinnu ökutæki meðan Reglugerð (ESB) 2019/1840 á við um fólksbifreiðar.
Breytingar eru gerðar á reglugerð (ESB) 2017/1152 til að ná fram þessum atriðum
Umsögn: helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Gerðin hefur almenna þýðingu fyrir framleiðendur ökutækja og lítur að mengunar stöðlum og mælingum vegna nýrra ökutækja. Ekki er starfandi framleiðandi ökutækis á Íslandi. Þá eru mælingartæki þau og vottunaraðilar þeir sem þarf til að veita vottun eða prófanir samkvæmt reglugerðinni sem breyta á ekki til staðar á Íslandi og kæmi regluverkið því að meginstefnu til framkvæmdar utan landsteinanna ef á reyndi.
Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar: Í dag er lagastoð í 60. gr. gildandi umferðarlaga. Lagastoð verður eftir 1. janúar 2020 í a-lið 4. mgr. 69. gr. Rétt væri að reglugerðin yrði innleidd með breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitar¬félaga og atvinnulífs og ALMENNINGS, ef einhver er: Enginn
Skörun við starfssvið annarra ráðuneyta: Varðar umhverfisstaðla svo að takmörkuðu leyti Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Tilgreining á hagsmunaaðilum: Á ekki við
Horizontal issues: sektir, aðrar refsingar, stofnanir, lönd utan EES: Á ekki við
Þörf fyrir EFTA-komment – aðlaganir sem þegar eru í gildi vegna undanfarandi gerða: Á ekki við

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er í 69. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Rétt væri að reglugerðin yrði innleidd með breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Ekki vitað

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019R1839
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 282, 4.11.2019, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur