Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/2110 frá 11. október 2022 um að fastsetja niðurstöður um bestu aðgengilegu tækni (BAT) samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, fyrir vinnslu járnríkra málma. - ­32022D2110

Commission Implementing Decision (EU) 2022/2110 of 11 October 2022 establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions, for the ferrous metals processing industry
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 20 Umhverfismál, 20.03 Loft
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 104/2023
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Um er að ræða ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar sem skilgreinir niðurstöður um bestu aðgengilegu tækni (BAT-niðurstöður) fyrir vinnslu járnríkra málma. Gildissvið gerðarinnar nær einnig yfir yfirborðsmeðferð málma eða plastefni með rafgreiningaraðferðum eða efnafræðilegum aðferðum þar sem rúmmál meðhöndlunartanka er meira en 30 m3 og einkarekna meðhöndlun á skólpi sem er losað af stöð sem falla undir ofangreint.

Nánari efnisumfjöllun

BAT-niðurstöðurnar (e. BAT Conclusions; BATC) eiga við um atvinnurekstur sem er tilgreindur í lið 2.3, 2.6 og að hluta til 6.11 í viðauka I laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir (tilskipun 2010/75/ESB). BAT- niðurstöður eru gefnar út af Evrópusambandinu og ráðinu og eru mikilvægur liður í verklagi sem tilskipun 2010/75/EB um losun í iðnaði kveður á um. Gefnar eru út nýjar BAT niðurstöður með reglubundnum hætti og þær birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Í ferlinu sem ákvarðar BAT niðurstöður er jafnhliða gert ítarlegt BAT-tilvísunarskjal (e. BAT reference document; BREF) þar sem mengun frá umræddri starfsemi er greind og niðurstöðum þessara greininga er ætlað að stuðla að gagnsæi og fyrirsjáanleika um með hvaða hætti BAT-niðurstöður eru ákvarðaðar.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Breyta reglugerð nr. 935/2018 um BAT (bestu aðgengilegu tækni) o.fl. á sviði atvinnurekstrar sem haft getur í för með sér mengun. Breyta reglugerðinni með því að bæta við nýjum tölulið við 5. gr. með tilvísun í ákvörðunina.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Mat á áhrifum og sérstökum hagsmunum Íslands Ólíklegt er að mati Umhverfisstofnunar að sérstakir hagsmunir Íslands tengist þessari gerð.
Áætlaður kostnaður hins opinbera Ekki vitað

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32022D2110
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 284, 4.11.2022, p. 69
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 81, 9.11.2023, p. 51
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L, 2023/02257, 9.11.2023