32023R0939

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/939 of 10 May 2023 withdrawing the approval of the active substance ipconazole in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 571/2014


iceland-flag
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/939 frá 10. maí 2023 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu ipkónasóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009, um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 og niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 571/2014
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.15 Hættuleg efni
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 017/2024
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Með þessari reglugerð er verið að afturkalla samþykki fyrir virka efninu ipkónasól til notkunar í plöntuverndarvörum og því verður markaðssetning vara sem innihalda það virka efni óheimil.
Reglugerðin tók gildi á 20. degi eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Nánari efnisumfjöllun

Virka efnið ipkónasól var samþykkt sem virkt efni til notkunar í plöntuverndarvörum með reglugerð (ESB) nr. 571/2014. Eftir að gögn um langtíma áhættu fyrir fugla sem nærast á fræjum voru afhent og metin ákvarðaði Matvælaöryggisstofnun Evrópu að mikil langtíma áhætta fyrir fugla væri til staðar að því er varðar dæmigerða notkun á ipkónasól. Einnig var VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 breytt með reglugerð (ESB) nr. 2020/1182 þar sem ipkónasól var fellt undir hættuflokkinn eiturhrif á æxlun, undirflokkur 1B. Í ljósi þess telur framkvæmdarstjórnin að virka efnið ipkónasól uppfylli ekki lengur skilyrði fyrir samþykki, sem fram koma í reglugerð (EB) nr. 1007/2009.Í B-hluta viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 skal fjarlæga 73. línu um ipkónasól.Aðildarríki skulu draga til baka markaðsleyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda ipkónasól fyrir 31. ágúst 2023. Allir frestir sem aðildarríki veita, sbr. 46. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skulu falla úr gildi í síðasta lagi 29. febrúar 2024.Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 571/2014 er felld brott.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Innleiða þarf þessa framkvæmdarreglugerð með tilvísunaraðferð með því að breyta reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur.
Lagaheimild er í 3. tölul. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar
Mat á áhrifum og sérstökum hagsmunum Íslands Engin plöntuverndarvara sem inniheldur ipkónasól er með markaðsleyfi á Íslandi. Reglugerðin hefur því engin áhrif á plöntuverndarvörur á markaði.

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
Ábyrg stofnun Umhverfisstofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32023R0939
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 125, 11.5.2023, p. 19
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Staðfestur gildistökudagur